Welkom
  • Welkom

Vereniging Kulturhus

De vereniging draagt de naam:

Vereniging Gebruikers Kulturhus Ruurlo

De vereniging stelt zich ten doel:

Het behartigen of doen behartigen van het onderhoud en het beheer van het Het Kulturhus Ruurlo, staande en gelegen te 7261 NL Ruurlo, Nieuwe Weg 3-7, voorzover dit geen taak/verantwoordelijkheid van de verhuurder is. Het mede gestalte geven aan het ideaal van het Kulturhus Ruurlo (het “Kulturhus concept”) in de gemeenschap Ruurlo;
Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De vereniging tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

Het sluiten van overeenkomsten voor de leden met derden, het (doen) organiseren van culturele activiteiten – in de ruimste zin van het woord –
ten behoeve van de gehele bevolking van Ruurlo en omgeving, het organiseren en bevorderen van welzijnsactiviteiten, de zorg en dienstverlening, waarbij specifieke aandacht uitgaat naar bijzondere doelgroepen. Ten behoeve van de realisatie van deze doelstelling zullen de participanten daartoe geschikte ruimtes aan elkaar beschikbaar stellen, alsmede de benodigde en/of aanwezige hulpmiddelen. Onder “Kulturhus concept” wordt verstaan: het huisvesten van diverse maatschappelijke voorzieningen op het gebied van zorg, cultuur, educatie en welzijn in één gebouw waarbij de nadruk ligt op de samenwerking tussen de deelnemende partijen op het gebied van ruimten en programmering.